Question & Answer Board

 
การบินไทยรับ Flight Operation Officer / Flight Dispatcher (Entry Level)

รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www3.thaiairways.com/JobApplicationWeb/JobPropertyServlet?JOBCODE=J88&REQ_POS=Assistant+Flight+Operations+Officer&RFPNO=A00
0769&APPTYPE=S&EFFDATE=2016-10-17&SECOND_JOB_DESC

โดย : toffy IP : 159.192.250.60 [ 26/10/2016 , 15:49:24,GMT ]

ความคิดเห็นที่ : 1

http://www3.thaiairways.com/JobApplicationWeb/JobPropertyServlet?JOBCODE=J88&REQ_POS=Assistant+Flight+Operations+Officer&RFPNO=A00
0769&APPTYPE=S&EFFDATE=2016-10-17&SECOND_JOB_DESC

โดย : toffy IP : 159.192.250.60 - [ 26/10/2016 , 15:51:00,GMT ]

ความคิดเห็นที่ : 2สายปฏิบัติการ
​​​​ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สายปฏิบัติการ (DO) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
มีความประสงค์รับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ
ดังนี้
1. Assistant Flight Operations Officer
(เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติการ) สังกัด
ฝ่ายควบคุมและ วางแผนการปฏิบัติการ จำนวน 5
อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1. ติดตามสถานะของทุกเที่ยวบิน
ที่สนามบินทั่วโลก
2. สนับสนุนข้อมูลการบินแก่นักบิน
3. ติดต่อประสานงานกับนักบิน
เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ
และเจ้าหน้าที่ภาคพื้น
ผ่านทางเครือข่ายการบินทั่วโลก
4. จัดเตรียมข้อมูลเครื่องบิน สนามบิน
เส้นทางบิน อากาศ และข้อจำกัดต่างๆให้กับ
เจ้าหน้าที่ควบคุม
การปฏิบัติการในศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ
2. Dispatch Assistant (พนักงานอำนวยการบิน) สังกัด
ฝ่ายประสานการอำนวยการบิน จำนวน 4 อัตรา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1. สนับสนุน Chief Dispatcher/Senior Dispatcher /Licensed Dispatcher
ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบิน
2. จัดเตรียมเอกสารการบินของสายการบินลูกค้า
เช่น แผนการบิน ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ
และประกาศผู้ทำงานในอากาศ (NOTAM)
และให้ข้อมูลกับนักบินของสายการบินลูกค้า
3.
ติดต่อประสานงานกับนักบินสายการบินลูกค้าผ่าน
างวิทยุ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้น
4. File ATS Plan และส่ง Movement Message ให้กับสายการบินลูกค้า


​​​​​​​​​​​​.../2

-2-

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบั
ิดังนี้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ​
- ชายหรือหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22- 35 ปี
(เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2524 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2537)
- ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ดังนี้
• Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ
• Test of English as a Foreign Language (TOFEL)
-Paper-based Test 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
- Computer-based Test 173 คะแนนขึ้นไป หรือ
- Internet-baseก Test 61 คะแนนขึ้นไป หรือ
• International English Language Testing System (IELTS) 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ
• THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน

ทั้งนี้
ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี
นับจากวันที่สอบ (Test Date)
ถึงวันที่ยื่นใบสมัครและต้องแสดงผลการทดสอบภา
าอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
หากสำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์
หรือด้านการบินจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมกา
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากเป็นผู้ถือใบอนุญาตพนักงานอำนวยการบิน
ใบอนุญาตนักบิน
ใบอนุญาตผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ
หรือมีประสบการณ์งานอำนวยการบิน
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถพูด อ่าน และ เขียน
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
-
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่าง

- บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
- มีสุขภาพแข็งแรง
สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหมุนเวียนได้
​​​​​​​​​​​.../3
-3-
ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร
17 ตุลาคม-18 พฤศจิกายน 2559​สมัครผ่าน www.thaiairways.com/about-Thai/Careers/
และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานด
วยตนเองได้ที่ บริษัท การบินไทย
​จำกัด (มหาชน)
กองบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคลากร (BKKIA) อาคาร 3
​ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 08.30 –
16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
25 พฤศจิกายน
2559​ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ทาง
www.thaiairways.com/about-Thai/Careers/
29 พฤศจิกายน 2559​​​สอบข้อเขียน
1 ธันวาคม 2559
​ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้
รับการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ทาง
www.thaiairways.com/about-Thai/Careers/
13-15 ธันวาคม 2559 ​​สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
22 ธันวาคม
2559​​​ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง
www.thaiairways.com/about-
Thai/Careers/
เอกสารประกอบการสมัครงาน
- ใบสมัครที่พิมพ์จาก Website ที่กรอกข้อมูลไว้แล้ว
- ปริญญาบัตร หรือ Transcript
หรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่แสดงว่า
อบผ่านครบถ้วนทุกวิชา
พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
-
ใบรับรองผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งยังไม่หมด
ายุ พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบอนุญาตพนักงานอำนวยการบิน (ถ้ามี) พร้อมสำเนา
1 ชุด
-
ผู้สมัครชายต้องมีหลักฐานแสดงการพ้นพันธะทางท
ารพร้อมสำเนา 1 ชุด (สด. 8 หรือ สด. 43 เท่านั้น)
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป
-
หนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักมาตรฐานและ
ุณภาพอุดมศึกษา
(กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)
ให้แสดงฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
บริษัทฯ
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มี
ุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนด
สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น
หรือยกเลิกการสอบคัดเลือก
และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัทฯ
พิจารณาเห็นสมควร
ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัทฯ
ให้ถือเป็นที่สุด
​​​​_______________________________

โดย : toffy IP : 58.11.207.82 - [ 27/10/2016 , 00:37:51,GMT ]

ความคิดเห็นที่ : 3

Dispatch Assistant
เงินเดือนเท่าไร มีค่าเล่ม ไหมครับ
ทำกี่วันหยุดกี่วัน ครับ ขอบคุณครับ

โดย : Ok betong IP : 182.232.34.193 - [ 01/11/2016 , 13:05:59,GMT ]

ความคิดเห็นที่ : 4

เท่าที่ทราบ เป็น Asst Dispatcher / Flight Operation Officer รับเข้ามา train
ก่อน แล้วต้องไปสอบ License FAA จึงปรับเป็น Dispatcher / Flight Operation
Officer มีค่า License ไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะคับ

โดย : toffy IP : 159.192.250.3 - [ 23/11/2016 , 09:58:38,GMT ]

ความคิดเห็นที่ : 5

พอจะทราบเนื้อหาที่สอบไหมครับ

โดย : mmm IP : 14.207.56.147 - [ 24/11/2016 , 14:30:43,GMT ]

แสดงความคิดเห็น หรือ ตอบกระทู้

กรุณาใช้วาจาและภาษาที่สุภาพ ไม่ดูถูกเหยียดหยาม ไม่ด่าผู้อื่น อย่างที่ผู้มีการศึกษาพึงกระทำครับ

ภาพประกอบ : ( ไม่เกิน 250 Kb)
จาก (nick name) : * กรุณาใช้ชื่อที่เป็นคำนาม
ตัวผ่านรหัสลับ -> ( สวัสดี ) : * พิมพ์รหัสคำว่า สวัสดี ทุกครั้งในช่องนี้
รายละเอียด :
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Exclamation Question Idea Arrow
*

  *
กรุณา Click Post Message เพียงครั้งเดียวนะคะ


Webboard Powered by : Thai Technics.com [ Admin ]
Contact Web Administrator
advertising