Question & Answer Board

 
สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสรียนช่างอากาศยาน ที่นี่ยังรอท่านอยู่

รายละเอียด


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อสาขา ช่างอากาศยาน :Aviation Maintenance

รายละเอียด :
เป็นหลักสูตรเพื่อซ่อมบำรุงอากาศยานสามารถดูแ
บำรุงรักษาอากาศยาน
โดยใช้ทักษะเชิงช่างในการดำเนินการซ่อมบำรุงอ
กาศยานอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักการที่ถูกต้อง
ายในระยะเวลาที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งเน้นการศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งใ
ด้านโครงสร้าง (Air frame) และเครื่องยนต์ต้นกำลัง (Power
plant)
รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการพ
ฒนาตนเองให้ทันกับการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีด
านการบิน
หลักสูตรได้เพิ่มเนื้อหาขององค์ความรู้ในด้าน
ทคโนโลยีขั้นสูงในระบบต่างๆที่ใช้ในอากาศยาน
นปัจจุบัน
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในวิท
าการขั้นสูงในระบบต่างๆทั้งในเครื่องบินเชิง
าณิชย์และส่วนบุคคล
ตลอดจนมุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้
ยการฝึกปฏิบัติงานจริง

อาชีพหลังจากจบการศึกษา
-ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานในสายการบินทั้งในประเท
ศและต่างประเทศ
-ช่างอากาศยานในอุตสาหกรรมการบินทั้งองค์กรรัฐ
บาลและเอกชน
-พนักงานวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
-พนักงานวางแผนการบิน
-พนักงานอำนวยการบิน

เส้นทางอาชีพและความก้าวหน้า
สำหรับความต้องการบุคลากรด้านช่างซ่อมบำรุงอา
าศยานคาดว่ามีความต้องการสูงโดยเฉพาะประเทศไ
ย ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจในเอเชียอาคเนย์
จะมีระบบการขนส่งทางอากาศ
เพื่อใช้ในการพัฒนาและดำเนินการทางด้านโลจิสต
กส์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ทั้งนี้วิทยาลัยโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
ัดการสำรวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจข
งผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการปรั
บปรุงหลักสูตรรวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเก
่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการรับนักศ
กษา
รายได้เฉลี่ยต่อเตือน
ตามกฎหมายค่าจ้างแรง และค่าล่วงเวลา รวมประมาณ
15,500-25,000 บาท
ซึ่งสายการบินส่วนใหญ่จะมีเกณฑ์ขั้นต้นอัตราป
ะมาณ 20,000 บาท เทรนด์อาชีพในอนาคตตรงกับอาเซียน
โอกาสงานในอาเซียน :
เป็นหนึ่งในอาชีพเสรีในอาเซียน
ทุนการศึกษา :
ก.ย.ศ.และ ก.ร.อ.
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2561ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับ 1 ห้องเรียน จำนวน 32
คน)
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ
มัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6)
หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
- มีผลคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 300 คะแนน ถ้ามีคะแนน TOEIC 350
ขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(ถ้าไม่มีไม่เป็นไร)
-ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
-สายตาไม่บอดสี
-คุณสมบัติอื่นๆ
ตามที่วิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดขึ้นเพื่อความเห
าะสมตามระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร
หลักฐานการรับสมัคร
- วุฒิการศึกษา / ใบ รบ.5 ภาคเรียน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
- ใบรับรองการสอบ TOEIC จำนวน 2 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สนใจติดต่อสอบถามขัอมูล กับ อ.สุทิน บำรุงผล
087 0772991
อ.ชาครี ผูกกระแส 086 3927649

โดย : Cockpit IP : 171.6.174.132 [ 04/05/2018 , 05:18:19,GMT ]

แสดงความคิดเห็น หรือ ตอบกระทู้

กรุณาใช้วาจาและภาษาที่สุภาพ ไม่ดูถูกเหยียดหยาม ไม่ด่าผู้อื่น อย่างที่ผู้มีการศึกษาพึงกระทำครับ

ภาพประกอบ : ( ไม่เกิน 250 Kb)
จาก (nick name) : * กรุณาใช้ชื่อที่เป็นคำนาม
ตัวผ่านรหัสลับ -> ( สวัสดี ) : * พิมพ์รหัสคำว่า สวัสดี ทุกครั้งในช่องนี้
รายละเอียด :
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Exclamation Question Idea Arrow
*

  *
กรุณา Click Post Message เพียงครั้งเดียวนะคะ


Webboard Powered by : Thai Technics.com [ Admin ]
Contact Web Administrator
advertising