back to english

 
Aircraft Propellers
 
General Information
 
Type of Propellers
 
Control and Operations
 
Prop Turning
 
 
AIRCRAFT PROPELLER CONTROL AND OPERATION
( page 1    2    3 )
 
Control and Operation   (page 2)
 
Governor Operation Condition
 
On-Speed Condition
      ลักษณะความเร็วรอบ ได้ตามที่ตั้งไว้ ก็คือใบพัดหมุนด้วยความเร็วรอบ คงที่อยู่แล้ว ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าแรงของ flyweight (5) ที่ตัว governor สมดุลย์ กับแรงของ speeder spring (3) บน pilot valve (10) และปิด ช่องทางการไหลของท่อ (13) ที่ต่อไปยังใบพัดป้องกันไม่ให้ oil ไหลเข้า หรือออกจากใบพัด
 
  
 
แรงดันของ oil ส่วนที่เกินจาก pumpที่ Governor จะถูกปล่อยออกที่ relief valve (6) เนื่องจากแรงจากตุ้มน้ำหนักที่ใบพัด (15) ทำให้ใบพัด เคลื่อนที่เข้าหา มุมสูง สมดุลย์กับ แรงดันจาก oil ภายในลูกสูบ (14) จึงทำให้ใบพัดอยู่กับที่ และมุมก็จะไม่เปลี่ยนแปลง
 
Under-Speed Condition
      ลักษณะความเร็วรอบต่ำกว่าที่ตั้งไว้ เกิดเนื่องจากความเร็วรอบเครื่องยนต์ หรือความเร็วรอบใบพัดต่ำกว่า ความเร็วรอบที่นักบินตั้งค่าไว้ หรือ ต่ำกว่าค่าที่ Governor ถูก กำหนดค่าไว้ เมื่อ แรงจาก flyweight (5) น้อยกว่าค่าแรงของ speeder spring (3) ดังนั้น pilot valve (10) ก็จะถูกกดลง oil จาก pump ก็จะไหลผ่าน ท่อ (13) ไปยังใบพัด แรงจาก oil นี้ ก็จะทำให้เสื้อสูบ (14) เคลื่อนที่ออกไป และใบพัด (16) ก็จะหมุนเข้าหาตำแหน่ง lower pitch หรือ มุมต่ำ ซึ่งก็ทำให้เพิ่มความเร็วรอบของเครื่องยนต์ เมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้น แรงที่เกิดจาก flyweight ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ก็จะทำให้เกิด สมดุลย์ กับแรงของ speeder spring และ pilot valve ก็จะขยับขึ้น Governor ก็จะกลับมาอยู่ในตำแหน่ง on-speed condition อีกครั้งหนึ่ง ก็จะทำให้ความเร็วรอบคงที่
 
 
Over-Speed Condition
      ลักษณะความเร็วรอบ เกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ อาจจะเกิดเนื่องจากความสูงของเครื่องบินเปลี่ยนไป หรือกำลังเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น หรือความเร็วรอบเครื่องยนต์ เพิ่มขึ้น และ Governor ก็พยายาม จะเคลื่อนไปในตำแหน่ง ที่จะลดความเร็วรอบ ลักษณะเช่นนี้ แรงเนื่องจาก flyweight (5) มากกว่า แรงของ speeder spring (3) และก็จะยก pilot valve (10) ซึ่งก็จะเป็นการเปิดช่องท่อ (13) เพื่อปล่อยให้ oil จากชุดลูกสูบ (14) ไหลออก แรงจาก ตุ้มน้ำหนัก (15) ที่กลีบใบพัด ก็จะหมุนใบพัด เข้าหา ตำแหน่ง มุมสูง higher pitch ด้วยใบพัดที่มีมุมสูงขึ้น ก็ต้องใช้กำลังจากเครื่องยนต์ มากขึ้น ที่จะไปหมุน ใบพัด ก็เป็นการทำให้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์หมุนช้าลง เมื่อความเร็วรอบช้าลง แรงที่เกิดที่ flyweight ก็จะลดลง และ ทำให้แรง เกิดการ สมดุลย์ กับแรงของ speeder spring โอกาศเดียวกัน pilot valve ก็จะลดระดับต่ำลง ทำให้ Governor อยู่ในตำแหน่ง on-speed condition ซึ่งก็จะรักษาความเร็วรอบให้คงที่
 
 
Flight Operation
นี่เป็นเพียงแนวทาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ หนังสือคู่มือของบริษัทผู้สร้างเครื่องยนต์ และ บริษัทผู้สร้างเครื่องบิน ควรใช้เป็นแนวทางสำหรับ เครื่องบิน และ เครื่องยนต์ แต่ละแบบ แต่ละชนิด
      Takeoff : นำคันบังคับ governor หรือใบพัดไปในตำแหน่งข้างหน้าสุด ในตำแหน่งนี้ เป็นการตั้งค่า หรือ กำหนด ค่ามุมของใบพัดให้ อยู่ในตำแหน่ง มุมต่ำ ( low pitch angle) หรือ รอบเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้นจนถึงตำแหน่งใช้ในการวิ่งขึ้น ( takeoff r.p.m.) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ Governor ถูกตั้งค่าไว้ จากค่านี้ ความเร็วรอบจะอยู่คงที่ โดย Governor นั่นหมายถึง กำลังสูงสุดที่จะใช้ มีให้ ระหว่างการวิ่งขึ้น และ ไต่ระดับ
      Cruising : เมื่อได้ระดับ และค่าความเร็วรอบได้กำหนดขึ้นมาใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพการบิน ค่าความเร็วรอบนี้ก็จะคงที่ โดย governor ไม่ว่าจะเปลี่ยน ท่าการบิน หรือ ระดับ ความสูง หรือ เปลี่ยนแปลง กำลัง ของเครื่องยนต์ ตราบใดที่ใบพัดยังไม่สุดที่ค่า pitch limit stop.
      Power Descent : การลดระดับการบิน เมื่อความเร็วของเครื่องบินเพิ่มขึ้น governor ก็จะปรับใบพัดไปในตำแหน่ง ที่มีมุม สูงขึ้น เพื่อที่จะ รักษา ความเร็วรอบ ให้อยู่ ตามที่ตั้งค่าไว้
      Approach and Landing : เข้าหาสนามบินเพื่อลง จะตั้งค่า governor ไปที่ความเร็วรอบสูงสุด สำหรับการบินระดับ ( maximum cruising r.p.m.) ในระหว่าง approach ระหว่าง ร่อนลง ให้ ตั้งค่า governor ไปที่ ความเร็วรอบสูงสุด ( high r.p.m.) ตำแหน่งนี้ เป็นการตั้งค่ามุมของใบพัด ไปในตำแหน่งต่ำสุด ( full low pitch angle)
 
Hydromatic Propellers ........... next page
 
Back to previous page
Continue to next page
 


© 2002 Thai Technics.Com All Rights Reserved